วันพุธที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการเผยแพร่
  รายชื่อ ศน. จำแนกตามเขต
  สรุปจำนวนศึกษานิเทศก์
  รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
     
 
ชื่อ - สกุล : นาย ฉัตรชัย จูมวงศ์
( Mr. Chatchai Joomwong )
วัน เดือน ปี เกิด : 1956-03-21
เชื้อชาติ : ไทย
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
วันที่เริ่มรับราชการ : 1974-06-03
วันที่แต่งตั้งเป็นศึกษานิเทศก์: 1994-02-01
        การเลื่อนวิทยฐานะ :
 - ค.ศ.3 : [ -543-- / ]
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้: 081-054805
อีเมล์ : Chatchaijoomwong@hotmail.com
บล็อก :
เว็บไซต์ :
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ : งานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
     สมรรถนะของศึกษานิเทศก์
ทักษะการใช้ ICT : ระดับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษ : ระดับปานกลาง
ภาษาอื่น :
     ประวัติการศึกษา
 - ปริญญาโท : การศึกษานอกระบบ
     กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
 - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
     โครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
 - โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
     โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ สพป./สพม.
     จำนวน/รายชื่อโรงเรียนที่รับผิดชอบ
 - โรงเรียน ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
 - โรงเรียน ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์
 - โรงเรียน โคกเลาะวิทยาคาร
 - โรงเรียน บ้านประชาสุขสันติ์
 - โรงเรียน บ้านพานสหราษฎร์บำรุง
     งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
     ความสามารถพิเศษอื่นๆ
 - พิธีกร วิทยากรลูกเสือ
     การเป็นสมาชิกสมาคม/ชมรม/อื่นๆ
     การอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน
หลักสูตรรายละเอียดโดยย่อช่วงเวลา / ระยะเวลา