ข่าวจาก สพป./สพม. (ทั้งหมด)
 สพม.41 พาครูพัฒนาเครื่องมือวัดผล แบบทดสอบการอ่านเชิงคิดวิเคราะห์ (LNR)  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 29 ] ครั้ง

 อบรมโครงการ "เด็กไทยทำได้ ผู้ใหญ่ทำดี" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 25 ] ครั้ง

 สพป. ชพ. 1  เร่งดำเนินงานโครงการนิเทศเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 27 ] ครั้ง

 อบรมการใช้ห้องเรียน asean รร.จ่าการบุญ   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 29 ] ครั้ง

 กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันปีใหม่   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 43 ] ครั้ง

 การนิเทศการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 28 ] ครั้ง

 การบันทึกข้อตกลง(MOU) ยกระดับผลสัมฤทธ์ิการเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 18 ] ครั้ง

 การอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน O-NET ปีการศึกษา 2557 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 16 ] ครั้ง

 กิจกรรมสะเต็มคลับครั้งที่ 1  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 11 ] ครั้ง

 กิจกรรมวันคริสต์มาส   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 13 ] ครั้ง

 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน "เด็กสระบุรีมีสมองบรรเจิด สร้างเป็นเลิศด้วยภูมิปัญญา" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 18 ] ครั้ง

 สพป.สพ.๑ เตรียมต้อนรับศึกษานิเทศก์ ทั่วประเทศ ที่มาอบรมการนิเทศ ติดตามและประเมนิผลโรงเรียนในโครงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 23 ] ครั้ง

 สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑ จัดทัพนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 14 ] ครั้ง

 นิเทศติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัดการเรียนการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 65 ] ครั้ง

 งานประกวด Best Practice การจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม ร.ร.ในสังกัด สพม.20 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 56 ] ครั้ง

 โครงการโรงเรียนสุจริตมอบปฎิญญาโรงเรียนสุจริตครูสายชั้นม1-6โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 44 ] ครั้ง

 ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดศูนย์ฯเทพารักษ์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 473 ] ครั้ง

 เกียรติยศแห่งความสำเร็จ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ถอดบทเรียน" ปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 195 ] ครั้ง

 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมวางแผนนิเทศเตรียมเปิดภาคเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 186 ] ครั้ง

 อบรมปฏิบัติการหลักสูตรยุทธศาสตร์การค้าอาเซียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 254 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการผลิตสื่อปฐมวัยระบบสองภาษา(ไทย-มลายูถิ่น)จังหวัดชายแดนใต้ [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 136 ] ครั้ง

 การจัดค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5  [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 79 ] ครั้ง

 ยกย่องนักเรียนเก่ง [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 75 ] ครั้ง

 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิคณิตศาสตร์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 112 ] ครั้ง

 สรุปผลการประเมินการรักษาสภาพโรงเรียนในฝัน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 254 ] ครั้ง

 การแสดงความยินดีกับโรงเรียนและนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 220 ] ครั้ง

 ส่งแบบทดสอบ O-NET ป.6และม.3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 154 ] ครั้ง

 ประชุมกรรมการดำเนินงานการสอบ O-net  ปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 155 ] ครั้ง

 สพป.อุบลราชธานีเขต ๕ ตรวจเยี่ยม ศรีอุดมร่วมใจโมเดล [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 182 ] ครั้ง

 การพัฒนาการอ่านออก เขียนได้ ชั้น ป.3 และ ป.6 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 190 ] ครั้ง

 การพัฒนาผู้เรียนโดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 150 ] ครั้ง

 เครือข่ายความร่วมมือของโรงเรียนกับชุมชน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 158 ] ครั้ง

 มหัสจรรย์แห่งใบตอง [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 154 ] ครั้ง

 ควันหลงวันครู ปี 2557 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 88 ] ครั้ง

 กิจกรรมงานวันครู 2557 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 75 ] ครั้ง

 พิธีมอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 81 ] ครั้ง

 ประชุมกีฬา 5 เขตสัมพันธ์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 75 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ประชุมเร่งรัดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา2556 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 100 ] ครั้ง

 การอบรม/สัมมนาและพัฒนาการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด พัฒนาคุณภาพการศึกษา" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 179 ] ครั้ง

 นิเทศ ติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 195 ] ครั้ง

 การประชุมเสวนาการนำนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ "การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา"  ภาคใต้  [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 117 ] ครั้ง

 ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 116 ] ครั้ง

 ผอ.สพป.ศก.4 ให้เกียรติ ร่วมฟังการสรุปงานของศึกษานิเทศก์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 127 ] ครั้ง

 จัดกิจกรรม"สวัสดีปีใหม่๒๕๕๗"  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 134 ] ครั้ง

 คณะผู้บริหารโรงเรียนเข้าเยียม ผอ.สพป.ศก.4 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 91 ] ครั้ง

 กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.4 เข้าอวยพรปีใหม่ ทาน ผอ.สพป.ศก.4 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 136 ] ครั้ง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ให้การต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 279 ] ครั้ง

 เลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยม สพม.29 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 111 ] ครั้ง

 เตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก รอบที่3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 190 ] ครั้ง

 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการถนนคนเรียนในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 123 ] ครั้ง

 สพม.41 ออกติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบประกันฯ และนิเทศชั้นเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 219 ] ครั้ง

 สพป.ลำปาง เขต 1 เปิดศูนย์ภูมิผญาเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 150 ] ครั้ง

 Kick off  ยกระดับผลสัมฤทธ์ฺิการเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 239 ] ครั้ง

 นิเทศ ติดตามจุดเน้น การอ่านและการเขียนเพื่อการสื่อสาร ชั้นป.3และป.6 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 191 ] ครั้ง

 นิเทศเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอก (สมศ.) รอบ 3 โรงเรียนบ้านชัฏหนองหมี [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 140 ] ครั้ง

 ประชุมประจำเดือนคณะศึกษานิเทศก์ [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 158 ] ครั้ง

 คณะศึกษานิเทศก์ขอต้อนรับ ท่าน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 152 ] ครั้ง

 นิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 162 ] ครั้ง

 คณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 162 ] ครั้ง

 ท่าน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เข้าเยี่ยมท่าน ผอ.รพ.กันทรลักษ์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 108 ] ครั้ง

 ท่าน ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 152 ] ครั้ง

 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.อุบล 3 มาเยี่ยมทักทาย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 182 ] ครั้ง

 นำทัพให้เกริกไกร สู่หลักชัยการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 159 ] ครั้ง

 ตัวอย่างแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 197 ] ครั้ง

 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการทดสอบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ,6 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 178 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างเกณฑ์การประเมินมาตรฐานโรงเรียนต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้"  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร จัดประชุมวิชาการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถานศึกษา  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 311 ] ครั้ง

 สพป.ขอนแก่น เขต 2 จัดอบรมศึกษานิเทศก์ ซักซ้อมความเข้าใจการนิเทศเต็มพิกัด [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 195 ] ครั้ง

 งานสัปดาห์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย สพฐ." ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจำปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 150 ] ครั้ง

 สมาคมผู้บริหารการศึกษาอำเภอหนองบุญมาก จัดประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 200 ] ครั้ง

 อบรมวิทยากรแกนนำ โครงการบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 197 ] ครั้ง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 190 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2 อบรม Tablet ป.2 รุ่น 2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 122 ] ครั้ง

 Coaching & Mentoring สพป.นครปฐม เขต 2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 140 ] ครั้ง

 ติดตามการเรียนการสอนเีรื่องเพศศึกษาในสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 161 ] ครั้ง

 การประกวดภาษาอังกฤษนักเรียนระดับประถมศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 136 ] ครั้ง

 ประชุมขับเคลื่อนทักษะการคิดสู่การอ่านในโรงเรียนประถมศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 145 ] ครั้ง

 อบรมครูวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 146 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร อบรมครู เรื่อง การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทุกด้าน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 212 ] ครั้ง

 "การประชุมสัมมนาทางวิชาการเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาปฐมวัย" และ "งานเปิดบ้านปฐมวัยก้าวไปกับบ้านวิทยาศาสตร์น้อย สพป.มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖"  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 185 ] ครั้ง

  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63  [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 155 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการ "ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการแบบครบวงจร สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 251 ] ครั้ง

 เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา สพป.มุกดาหาร จัดค่ายกิจกรรมนักเรียน "เด็กไทยหัวใจรักชาติ" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 210 ] ครั้ง

 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามจุดเน้นการนิเทศเต็มพิกัด โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 140 ] ครั้ง

 โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร จัดอบรมนักเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันการป้องกันยาเสพติด ของนักเรียนชั้น ป.๕ - ม.๑  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 325 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ปฏิบัติการนิเทศเต็มพิกัด โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 199 ] ครั้ง

 ประชุมโครงการสงเคราะห์เด็กยากจน CCF จังหวัดอุตรดิตถ์เลขที่โครงการ 3765 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 160 ] ครั้ง

 การอบรมภาษาอังกฤษผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 220 ] ครั้ง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ทรงคุณวุฒิผู้บริหารสถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 254 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมฯ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 192 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการครูปฐมวัย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 298 ] ครั้ง

 ประชุมเตรียมความพร้อมการอ่านออกเขียนได้ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 214 ] ครั้ง

 การอบรมภาษาอังกฤษนักเรียนสู่อาเชียนโรงเรียนในสังกัดสพป.อย.1 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 270 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหารอบรมครู ชั้น ป.๒ ตามโครงการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาฯ รุ่นที่ ๑  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 164 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร จัดอบรมการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครูชั้นประถมศึกษาปีที่ ป.๒ สพป.มุกดาหาร รุ่น ๓/๒๕๕๖ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 187 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร อบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา เพื่อยกระดับการเรียนการสอน สำหรับครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ รุ่นที่ ๒ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 158 ] ครั้ง

  สพป.มุกดาหาร จัดประชุมสัมมนาปฏิบัติธรรมแก่ครูทั้งโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนในฝัน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 193 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เชต 1 ประชุมเตรียมการจัดงานประกวด Best Practice ศึกษานิเทศระดับกลุมจังหวัด [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 147 ] ครั้ง

 การอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครบวงจร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 194 ] ครั้ง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและนักเรียนด้านอากาศยานที่ควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการบนแท็บเล็ต [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 144 ] ครั้ง

 อบรมครูแกนนำโรงเรียนสุจริตให้เป็นวิทยาในการจัดค่ายเยาวชน "คนดีของแผ่นดิน" [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 153 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดงานพัฒนาศึกษานิเทศก์ เครือข่ายกลุ่มจังหวัดที่ 17 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 228 ] ครั้ง

 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 142 ] ครั้ง

 การจัดงานอาเซียน [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 145 ] ครั้ง

 การจัดมหกรรมวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ปี2556 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 138 ] ครั้ง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคลังข้อสอบเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 135 ] ครั้ง

 การนิเทศและกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการ Coaching and Mentoring   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 500 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 154 ] ครั้ง

 ศน.สพป.มุกดาหารร่วมประชุมสัมมนาวิชาการการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ดีเด่น เพื่อรับรางวัล Supervisor Award ของเครือข่ายการนิเทศกลุ่มจังหวัดสกลนคร&nbs [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 251 ] ครั้ง

 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 161 ] ครั้ง

 ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การศึกษาเพื่อความเป็นไทยและเอกลักษณ์ชาติไทย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 226 ] ครั้ง

 นิเทศ ติดตามการใช้ปรแกรม Inspiring Science [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 231 ] ครั้ง

 การนิเทศ ติตามและประเมินผลโรงเรียนพิเศษจัดการเรียนรวม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 132 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาเพื่อการเรียนการสอน ครู ป .2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 400 ] ครั้ง

 ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 160 ] ครั้ง

 การประเมินโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบและโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 377 ] ครั้ง

 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคำสายทองวิทยา สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 379 ] ครั้ง

 วิทยากรอบรม "แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา" สพม. ๒๕ ขอนแก่น [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 293 ] ครั้ง

 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 183 ] ครั้ง

 นิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนมุกดาลัย สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 183 ] ครั้ง

 โครงการ "เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2556" Little Scientists'Day 2013 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 165 ] ครั้ง

 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมรดน้ำศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมมารดา รองฯวินัย พรมแจ่ม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 151 ] ครั้ง

  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียน เด็กไทยฟันดี จังหวัดอุทัยธานี [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 133 ] ครั้ง

 งานเข้ารับพระราชทานตราสัญลักษณ์ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" เมื่อ 20 สิงหาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 154 ] ครั้ง

 การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อ 21 สิงหาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 165 ] ครั้ง

 การเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 125 ] ครั้ง

 งานศิลปหัถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๖" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 123 ] ครั้ง

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้ประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2556 เม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 160 ] ครั้ง

  การประชุมสัญจร (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 156 ] ครั้ง

  โครงการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 128 ] ครั้ง

 สพป.อุทัยธานี เขต 2 ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่ฉงน พรมแจ่ม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 155 ] ครั้ง

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วันที่ 29-30 สิงหาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 213 ] ครั้ง

 อบรมการใช้โปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 243 ] ครั้ง

 นิเทศการวางแผนดำเนินงานตามจุดเน้นการนิเทศ ๑๐ ประการ สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 321 ] ครั้ง

 มหกรรมอาเซียน+5 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 138 ] ครั้ง

 การนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการนิเทศเต็มพิกัด ๑๐ ประการ สพป.มุกดาหาร ปี ๒๕๕๖ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 280 ] ครั้ง

 อบรมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติ สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 143 ] ครั้ง

 การจัดทำเครื่องมือตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 236 ] ครั้ง

 การประกวดแข่งขันภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเซียนและทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ให้กับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 233 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นิเทศส่งเสริมการนำหลักการสหกรณ์สู่ห้องเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 213 ] ครั้ง

 การอบรมตามโครงการส่งเสริมการสอนกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรมบาร์โมเดล [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 321 ] ครั้ง

 การอบรมครูบรรณารักษ์ห้องสมุดมีชีวิตและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 267 ] ครั้ง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการนิเทศภายในโรงเรียน [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 173 ] ครั้ง

 โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศพัฒนาการทั้ง  ๔ ด้านเด็กปฐมวัยให้ก้าวไกลสู่อาเซียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 293 ] ครั้ง

 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 246 ] ครั้ง

 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมุกดาหาร พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 489 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ประชุมสัมมนาการใช้ผลการทดสอบ O-Net เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 317 ] ครั้ง

 การอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring ในโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ประจำปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 438 ] ครั้ง

 ศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต 2  ประชุมรดมความคิดเห็น [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 212 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ (Coaching & Mentoring ) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 167 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ จัดการกิจกรรมยกระดับคุณภาพการอ่านการเขียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 168 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ทักษะการคิด) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 369 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมปฏิบัติการ Inspiring Sciencec [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 205 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 246 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาทั่วไปให้ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 239 ] ครั้ง

 สพป.นครปฐม เขต 2  จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 249 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิติการการกำกับติดจามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 216 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ประชุมสร้างความเข้าใจจุดเน้นการนิเทศเต็มพิกัดกับศึกษานิเทศก์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 213 ] ครั้ง

 โครงการพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1- ม.3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 164 ] ครั้ง

 การอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนร่วม เมื่อ 31 พฤษภาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

  การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อ 29 พฤษภาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 188 ] ครั้ง

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 245 ] ครั้ง

 สพป.อุทัยธานี เขต 2 มอบเสื้อสูท โล่รางวัลและป้ายห้องเรียนคุณภาพ ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 222 ] ครั้ง

 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 145 ] ครั้ง

 การนิเทศติดตามการจัดการอบรมการเรียนการสอนแบบโค้ชชิ่ง [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 239 ] ครั้ง

 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย รุ่นที่ 3 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 147 ] ครั้ง

 การนิเทศติดตามการจัดการอบรมการเรียนการสอนแบบโค้ชชิ่ง [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 173 ] ครั้ง

 การตรวจเยี่ยมและการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนเทคโนโลยี โรงเรียนขนาดเล็ก [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 160 ] ครั้ง

 การอบรมขยายผลหลักสูตรการพัฒนาการจัดการเรียนร่วม สพป.อน.2 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 136 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร อบรมการสอนทักษะการคิดตามแนวพุทธธรรม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 269 ] ครั้ง

 อบรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 176 ] ครั้ง

  สพป.มุกดาหาร ประชุมผู้บริหารโรงเรียน เรื่อง "จุดเน้นการนิเทศเต็มพิกัด 10 ประการ" สพป.มุกดาหาร ปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 401 ] ครั้ง

 กลุ่มนิเทศฯ สพป.มุกดาหาร มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรโรงเรียนผลสัมฤทธิ์ฯ สูง 10 อันดับแรก [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 273 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร จัดกิจกรรมการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 233 ] ครั้ง

 นิเทศเต็มพิกัดระยะที่ 2 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 192 ] ครั้ง

 การอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านคุณธรรม จริยธรรม ในโรงเรียนวิถีพุทธ เมื่อ 29 พฤษภาคม 255 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 150 ] ครั้ง

 การประชุมโรงเรียนโครงการนำร่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 178 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการนิเทศตามโครงการขับเคลื่อนนิเทศเต็มพิกัด สพป.พะเยาเขต 2 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 188 ] ครั้ง

 ศน.สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์การนิเทศ ปีการศึกษา 2556 - 2558 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 215 ] ครั้ง

 การประชุมชมรมครูวิทยาศาสตร์ สพป.อบ.๒ [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

 สพป.ชร.2 อบรม English Teachers camp [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 175 ] ครั้ง

 การพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 221 ] ครั้ง

 สพฐ.ติดตามสภาพปัญหาเกี่ยวกับการเลือก การใช้ และการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 210 ] ครั้ง

 สพม.เขตอ20 ได้ให้การนิเทศตามความต้องการของโรงเรียน "การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 224 ] ครั้ง

 การประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวิจัยและพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ"  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 195 ] ครั้ง

 โครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 207 ] ครั้ง

 ค่ายถาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.อุตรดิถ์ เขต 1 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 156 ] ครั้ง

 สพปฺอุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการสอนเพศศึกษาในโรงเรียน [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 147 ] ครั้ง

 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ประเทศไทย รุ่นที่ 1/2554 และรุ่นที่ 2/2555 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 177 ] ครั้ง

  English Summer Camp เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 168 ] ครั้ง

 การนิเทศ ติดตามการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 148 ] ครั้ง

 Coaching & Mentoring [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 325 ] ครั้ง

 สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากร  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 160 ] ครั้ง

 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เมื่อ 21 พฤษภาคม 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 194 ] ครั้ง

 สพป.อุทัยธานี เขต 2 จัดโครงการพบเพื่อนครูอำเภอหนองฉาง [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 207 ] ครั้ง

 วิธีปฏิบัติในการขยายผลการลงข้อมูลการนิเทศในฐานข้อมูลระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 189 ] ครั้ง

 สพป.ตรัง เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geometer?s Sketch (GSP)  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 187 ] ครั้ง

 การอบรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษกิจกรรม สำหรับผู้บริหารโครงการและครูผู้ดูแลศูนย์ PEER Center ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 259 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร วางแผนนิเทศเต็มพิกัด ระยะที่ 2 (เมษายน-กันยายน) ปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 284 ] ครั้ง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา   ปีการศึกษา ๒๕๕๖  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 170 ] ครั้ง

 การประชุมขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 175 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการอ่านคุณภาพ ๕ ดาว [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 176 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร พัฒนาครูเพื่อจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 354 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ประชุมปฎิบัติการ ศน. เรื่อง รายงานผลการนิเทศ Online  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 2299 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร ปฐมนิเทศการพัฒนาครู โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง Coaching & Mentoring [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 235 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมคุณธรรม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 223 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนภาษาไทย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 232 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร สรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ครั้งที่ 1/2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 233 ] ครั้ง

 การนิเทศเพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้แทบเล็ต สพป.ปัตตานี เขต 2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 229 ] ครั้ง

 นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนรองรับการทดสอบระดับชาติ (NT) ป.3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 357 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการรายงานการเร่งรัดการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556(ระยะที่1) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 246 ] ครั้ง

 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล : โรงเรียนบ้านงิ้ว สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 431 ] ครั้ง

 การประชุมเครือข่ายการนิเทศ เรื่อง ปฎิรูปหลักสูตรการศึกษาฯ เพื่อพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 230 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร นิเทศการใช้ผลทดสอบ O-Net,NT ปี 2555 เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 345 ] ครั้ง

 "งานคือเกียรติยศ"  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 194 ] ครั้ง

 รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์  มอบอุปกรณ์การเรียน สนับสนุนการจัดการศึกษา สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 173 ] ครั้ง

 การประชุมวิชาการเสริมสร้างสมรรถนะ ศน.สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 241 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา สพป.นฐ.2 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 186 ] ครั้ง

 สพป.บร.๔ ประชุมวางแผนนิเทศการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 217 ] ครั้ง

 สืบสานประเพณีอันดีงาม [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 204 ] ครั้ง

 อบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงระบบสารสนเทศนิเทศการศึกษา  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 203 ] ครั้ง

 ศน.สพป.นครปฐม เขต 1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 321 ] ครั้ง

 เด็กเก่ง สพป.ประจวบฯ1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2556 (รอบระดับประเทศ) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 177 ] ครั้ง

 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม ESAR ประมวลผลข้อสอบ LAS ชั้น ป.๕และ ม.๒  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 208 ] ครั้ง

 นิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนรองรับการทดสอบ O-Net, NT [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 296 ] ครั้ง

 ประชุมเสนอผลงานดีเด่นโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม สพป.มุกดาหาร [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 176 ] ครั้ง

 ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 233 ] ครั้ง

 สพป.นค.1 จัดงานวันเกียรติยศ สร้างขวัญกำลังใจแก่ครู บุคลากร และนักเรียน รมว.ศธ. เป็นประธานในพิธี [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 170 ] ครั้ง

 สพป.นม.4 มาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสพป.ปข.1 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 184 ] ครั้ง

 สพป.พิษณุโลก เขต 3  อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา สำหรับผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 427 ] ครั้ง

 สพป.ปข.1 จัดสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 213 ] ครั้ง

 การพัฒนาครูโดยใช้นวัตกรรม Bar Model ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 194 ] ครั้ง

 ประชุมวางแผนการนิเทศ สพม.37 [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 166 ] ครั้ง

 การประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ครั้งที่  [ อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 193 ] ครั้ง

 เด็กเก่งเลย 2 สอบO-NET ชั้น ป.6 ได้คะแนนเต็ม 100 วิชาภาษาอังกฤษ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ศึกษาดูงานเปรียบเทียบ โรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 201 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 181 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 191 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการโครงการพัฒนาระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 210 ] ครั้ง

 งานบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 191 ] ครั้ง

 งานสานสัมพันธ์ศิษย์ลูกผู้ปกครองและบัณฑิตน้อย   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 272 ] ครั้ง

 ประธานเปิดงานบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 209 ] ครั้ง

 ประธานเปิดงานสานสัมพันธ์ศิษย์ลูกผู้ปกครองและบัณฑิตน้อย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 339 ] ครั้ง

 ประธานเปิดงานบัณฑิตน้อยและอำลาอาลัยพี่ ป. 6 โรงเรียนบ้านปะกาฮารัง  อำเภอเมืองปัตตานี  จังหวัดปัตตานี [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 214 ] ครั้ง

 การประชุมศึกษานิเทศก์ในสังกัดสพป.พล.3 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 433 ] ครั้ง

 การประชุมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 174 ] ครั้ง

 สพม.เขต 20 ผลักดันการให้มีการพัฒนาสตรีในวัยเรียน ในการประชุมสมัชชาสตรีจังหวัด ฯ  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 229 ] ครั้ง

 การประชุมชี้แจงการจัดทำเอกสารธุรการ แบบ ปอ.1  ปอ. 2  และ ปอ. 3  โครงการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ   [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 235 ] ครั้ง

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 186 ] ครั้ง

 การประชุมปฏิบัติการ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 249 ] ครั้ง

 การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 496 ] ครั้ง

 สพม.20 จัดทำกรอบหลักสูตรท้องถิ่น [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 204 ] ครั้ง

 การประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่น 3  โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา จังหวัดจันทบุรี  สพม.17 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 482 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 จัดอบรมครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผล [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 529 ] ครั้ง

 ประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  สพป.บึงกาฬ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 314 ] ครั้ง

 สพป.มุกดาหาร เร่งเครื่องเต็มพิกัด [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 402 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการใช้ผลการทดสอบ O-NET เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 246 ] ครั้ง

  สพม.2 (กรุงเทพฯ) นิทรรศการ "เตรียมน้อมวิชาการ 9 ปีชุมนุมเพื่อชีวิตจิตสาธารณะ ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง" [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 654 ] ครั้ง

 การเยี่ยมค่ายการอบรมคุณธรรมนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 344 ] ครั้ง

 การติดตามผลการใช้แท็บเล็ตในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป.1 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 580 ] ครั้ง

 สพป.บึงกาฬ ประชุมชี้แจงการทดสอบการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 410 ] ครั้ง

 สพม.17 จัดประชุมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 447 ] ครั้ง

 การประเมินความพร้อมเพื่อรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 300 ] ครั้ง

 อบรมการเขียน app สำหรับ เครื่องแท็บเล็ต [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 204 ] ครั้ง

 งานพิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงลุโละ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 286 ] ครั้ง

 งานวันเกียรติยศ โรงเรียนยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 303 ] ครั้ง

 งานทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านควนดิน อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 223 ] ครั้ง

 การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 493 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ร่วมกับ คุรุสภาจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงานวันครู ประจำปี 2556 [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 349 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 อบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบปรักันคุณภาพการศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 250 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมการน้อมนำพระบรมราโชวาท สู่สถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 414 ] ครั้ง

 สพม.29 อบรมครูศิลปะ และสุขศึกษาพลศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 379 ] ครั้ง

 ศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้ารับการอบรมเรื่องการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 384 ] ครั้ง

 ประชาสัมพันธ์ร่วมกิจกรรมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ปี ๒๕๕๖  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 213 ] ครั้ง

 ผอ.สพป.บึงกาฬ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 370 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับ รมว.ศธ.และคณะ  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 399 ] ครั้ง

 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ต้อนรับฯัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุม ครม.สัญจรที่ จ.อุตรดิตถ์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 501 ] ครั้ง

 ประชุมปฏิบัติการจัดทำข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 308 ] ครั้ง

 งานมอบเหรียญและโล่รางวัลการแข่งขันจินตคณิตชิงแชมป์ภาคใต้ "The fantasy brain by talant kid [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 284 ] ครั้ง

 พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศ ณ.โรงเีรียนบ้านใหม่พัฒนวิทย์ [อ่านต่อ... ] เปิดอ่านแล้ว [ 172 ] ครั้ง

กลับหน้าแรก