วันอาทิตย์ที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 -- ใช้งานได้ดีกับบราวเซอร์ต่อไปนี้ Mozilla Firefox, Chrome กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาในการแสดงผล กรุณาเซ็ตค่า encode ใหม่ ทั้งนี้ กรณีใช้งานกับ Tablet ปัจจุบันใช้ได้กับ Android 2.2
     
 
+ + + เข้าสู่ระบบ + + +
ชื่อผู้ใช้งาน :
รหัสผ่าน :
พิมพ์อักษรที่เห็นในภาพ


 
     
     
 
แผนภูมิ / กราฟ
+ ศน. จำแนกตามวุฒิฯ
+ ศน. จำแนกวิชาเอก
+ ศน. จำแนกตามเพศ
+ 10 อันดับรายงานการนิเทศ
+ 10 อันดับข่าว/ภาพกิจกรรม
 
     
     
 
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นข้อมูล
  ข้อมูล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
  ข้อมูลศึกษานิเทศก์
 
     
     
 
รายชื่อผู้ประสานงาน
ภาคกลาง
อ. ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย
  081-1222488
  zasswat@msn.com
ภาคตะวันออก
อ. ทรงเดช ขุนแท้
  081-6338248
ภาคเหนือ
อ. สายสวาท รัตนมหามณีกร
  081-9983712
  saisawart_2103@hotmail.com
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อ. เชิดชัย รักษาอินทร์
  081-6003317
  cherdchaimk19@gmail.com
ภาคใต้
อ. ชาญชัย ชื่นพระแสง
  081-9588595
  charn6144@hotmail.com

ทีมพัฒนาระบบ
 
     
หัวข้อข่าว : ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือ และแนวทางการดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด"

     ศูนย์พัฒนาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สนฐ.) ดำเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ เครื่องมือและแนวทางดำเนินการนิเทศ "นิเทศเต็มพิกัด" ใน 8 เรื่อง

1) ศึกษานิเทศก์ทุกคนดำเนินการนิเทศเต็มพิกัด

2) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3

3) ประกันคุณภาพภายในโรงเรียน (มฐ.5) เพื่อรองรับการประเมินภายนอกรอบ 3 ให้สูงขึ้นจากฐานเพิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

4) นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5

5) ICT เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลศึกษานิเทศก์ ข้อมูลที่นำมาใช้วางแผนการนิเทศ คลังข้อสอบ คลังพาวเวอร์พ้อยท์ ระบบนิเทศออนไลน์

6) ส่งเสริมให้การนิเทศภายในโรงเรียนมีความเข้มแข็ง

7) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

8) การนำแท็บเล็ตมาใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในการจัดประชุม ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา

ภาพ : ศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทย / เขียนข่าว : admin / รายงานเมื่อ : 5 ธ.ค. 2555 : 20:40 น.